Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Гуманитарлық ғылымдар

Журнал номері, №: 2018. № 2

Детектив ерекше әдеби жанр ретінде

Аннотация: Мақалада «бұқаралық әдебиеттің» ерекше таралуына ие және бірегей болып табылатын
детективтік әдебиеттің жанрлық ерекшелігін анықтауға байланысты әдебиеттанудың өзекті
мәселелері қарастырылады; ХХІ ғасырдың екінші онжылдығында «гибридті формалар» алатын
детективтік роман жанрының өзгеру процестері назарға алынады.
Автор жанр тарихының сұрақтарын көтерді, оның морфологиясы талданады, байланыстық
және типологиялық ұқсастықтарын зерттейді, әдебиеттанудың ғана емес, лингвистиканың да,
«детектив» пәні болып табылатын «жанр»айқын анықтамасы берілді. Мақалада қазіргі детективтің
даму жолдары, оның негізгі жанр жасаушы белгілері, құрылымдық, композициялық және сюжеттік
ерекшеліктері көрсетіледі.

Техникалық мәтіндерді аударудың ерекшеліктері

Аннотация: Техникалық мәтіндерді аудару барысында аудармашының басты мақсаты – аудару құралы
ретінде шығатын тілде аударылып жатқан тілдегі сәйкес мән-мағынасы бар сөздерді, біз қарастырып
жатқан жағдайда, техникалық терминдерді іріктеп қолдану. Сонымен қатар аударылған мәтіннің –
(БМ) бастапқы мәтіннің коммуникативтік құндылығы жоғалмай, аударудан кейін шыққан мәтінде –
(ЖМ) жаңа мәтінде толық сақталу керек. осы мақсатқа жету үшін (АҚ) аудару құралы ретінде
шығатын тілдің барлық мүмкіндітері қолдану керек. Аудару жасауда қиындықтарды тудыратындар –
түпнұсқалы тіл мен аударма тілі арасындағы формалдық және семантикалық айырмашылықтары.

Журнал номері, №: 2018. № 1

Көшпенділердің құқықтық көзқарастары

Аннотация: Мақалада реттеу құралдары әлеуметтік қатынастар Қазақ мемлекетінде қалыптасқан өзіндік
ерекше сипат жүйесімен патриархалды-феодалдық қатынастар ортасынан ХV басталғанға дейін
XVII ғғ. Тарихи алғашқы типі құқықтық жүйесі қазақ қоғамында байланысты пайда болған Қазақ
хандығы.

И. Байзақовтың «Ақбөпе», «Құралай сұлу», «Қырмызы-Жанай», «Клеопатра» поэмаларының ономастикалық кеңістігі

Аннотация: Аңдатпа. Мақалада И. Байзақов поэмаларының көркем мәтінде нақты мағынасын беруші
аталымдармен аталуы «Ақбөпе», «Құралай сұлу», «Қырмызы-Жанай», аяқталмаған «Клеопатра».

Пәндік-тілдік интеграцияланған оқытуда қолданылатын міндеттер түрлері (пән мұғалімдерінің сауалнамасы бойынша)

Аннотация: Мақалада тақырыптық тілде интеграцияланған оқытуда (CLIL) пайдаланылатын міндеттердің
түрлері қарастырылады. Оқу үрдісінде қолданылатын әртүрлі міндеттер туралы пән мұғалімдерінің
сауалнамасының нәтижелері келтірілген.

Журнал номері, №: 2017. № 4

Дискурстың ғылыми теориясы

Аннотация: Мақалада зерттеушілердің Интернетті, когнитивтік категорияларды, ауыспалы және
гипермәтіндік тұрғыдан дискурстың ішкі ерекшеліктері ретінде зерттеуге арналған лингвистикалық
теорияларды дамытудың өзектілігіне байланысты «дискурс» ұғымында әртүрлі қызығушылығы
көрсетілген.

Тұжырымдарды анықтау мен зерттеуге әртүрлі тәсілдер

Аннотация: Мақала ұғымдарды анықтау мен зерттеуге әртүрлі тәсілдерді талдайды. Белгілі бір
инвариантты ерекшеліктер тұрғысынан тұжырымдаманы қарастыратын лингвистикалық,
лингвокогнитивтік, лингвомәдени, психолингвистикалық тәсілдер қазіргі кезде ең таралған болып
табылады. Тұжырымдамалық зерттеулердің өзектілігі лингвистиканың жаңа бағыты –
лингвоконцептологияның пайда болуына әкелді, ол мәдени концепциялардың тілінде объективті түрде
зерттеледі. Осы бағытта бір лингвистикалық мәдениеттің тұжырымдамасын басқасымен
салыстыруға болады.

Журнал номері, №: 2017. № 3

21 ғасырда жаһандық тұлғааралық қарым-қатынас жолдары

Аннотация: Ұсынылған мақалада ғаламдық ақпараттандыру контексінде интернетке қосылу арқылы адам
арасындағы қарым-қатынастың көп өлшемді әдістерін қарастырады. Сондай-ақ, қоғамдағы
әлеуметтік және мәдени өзгерістердің, құндылықтардың таралуының үрдісі, интернетте
таратылатын бұқаралық ақпараттың барлық байланыстарын коммерциализациялау үрдістері атап
өтілді.

Блог виртуалды күнделіктің жанры ретінде

Аннотация: Мақала блогты виртуалды күнделік жанры (блогсфера) деп санайды. Қазнет блог-
платформаларының материалдарына мысал ретінде, ең маңызды жаңалық трендтері көрсетіліп,
барлық назарын аударып, қоғамдық пікірді қалыптастырады. Бұл жазықтықта жетекші орын
Facebook-тың қазақстандық сегментіне жатады, ол тергеудің негізгі көзі мен нағыз сезімнің орны
болып табылады.

Журнал номері, №: 2017. № 2

Шетелдік ақпараттың құзыреті қазіргі заманғы ақпараттық қоғамдағы негізгі құзыреттердің бірі ретінде

Аннотация: Мақалада ақпараттың құзыреттілігінің мәні динамикалық дамып келе жатқан ақпараттық қоғамда оқушыларды табысты бейімдеу мен өзін-өзі жүзеге асырудың маңызды факторы ретінде анықтайды.

1 2 3 4 5