Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Авторлар үшін Ресімдеуге қойылатын талаптар

Ресімдеуге қойылатын талаптар

 1. Мақала мәтіні компьютерде doc (Microsoft Word 97/2000 (XP 2003) форматында терілуі қажет. Парақ форматы А4. Барлық жиектері – 2 см. Парақ қалпы – кітаптық (кестелер мен суреттер де). Шрифтер: Times New Roman, Кz Times New Roman. Символ мөлшері – 10 pt.
 2. Мәтін беттің ені бойынша тасымалдаусыз форматқа келтірілуі тиіс, азат жол басындағы бос жер – 1 см. Жолдар аралығы – жалқы. Мақаланың мәтін бөлігін ресімдеу:
  1. Мәтін, кесте, формулалар және суреттер 2.105-95 «Мәтіндік құжаттарға қойылатын жалпы талаптар» МЕМСТ-қа сәйкес ресімделеді. Мәтін ішіндегі математикалық формулалар, суреттер мен иллюстрациялар қара-ақ түстерде орындалады (түстің орнына штрихтаудың түрлі нұсқасын қолдану қажет). Суреттер мен сызбалар да jpeg форматындағы жеке файлмен қоса ұсынылады.
  2. РСуреттер айқын орындалған түрде ұсынылу керек, олардағы жазуларды мүмкіндігінше сандық немесе әріптік белгілеулер алмастырады, ал белгілеулер сурет асты жазбада түсіндіріледі. Суреттегі позициялар сағат тілі бойынша орналастырылады.
  3. Мақала мәтінінде ұсынылған суреттерге (кестелерге) міндетті түрде сілтемелер болу керек.
  4. Мақала дайындауда қолданылған ақпараттық көздер тізімі мақаланың соңында және 7.1-2003 МЕМСТ сәйкес ресімделеді. Ақпараттық көздердің реті мақалада оларға жасалған сілтемелер ретімен берледі. Әдебиетке жасалатын сілтемелер квадрат жақшаларда беріледі, мысалы: [1] немесе [1, 5-б.].
 3. Мақала мәтіні бір файлда ұсынылады, файл атауы кемінде үш сөзден тұру керек: олардың біріншісі – автордың тегі (егер бірнеше автор болса, онда мақала жариялымы үшін төлемақыны жасаған автордың тегі), ал келесі – мақала атауының бірінші екі сөзі. Суреттер мен сызбалар да jpeg форматындағы жеке файлмен қоса ұсынылады.
 4. Мақаланың құрылымы:
  1. Әмбебап ондық жіктелім индексі (УДК) бірінші бетте сол жақтың жоғарғы бұрышында орналастырылады.
  2. Авторлардың әрқайсысының аты мен әкесінің атының бас әріптері, тегі, оның ғылыми/академиялық дәрежесі (толық) көрсетіледі.
  3. Жұмыс орны (кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің атауы), қала, ел.
  4. Мақала автор(-лар)ының электронды адресі.
  5. Мақаланың мазмұнын көрсететін және 10 сөзден аспайтын мақала тақырыбы жартылай қою қаріппен беріледі, символ мөлшері – 12 pt. Тақырыпта жалпы қабылданған болмаса, қысқартуларды қолдануға рұқсат етілмейді.
  6. Мақала тіліндегі аннотация – курсивпен, «Аннотация» сөзі жазылады.
  7. Мақала тіліндегі түйін сөздер (мақаланың атауын қайталамайтын 5-7 сөз немесе сөз тіркесі) – курсивпен беріледі, «Түйін сөздер» деген сөз тіркесі жазылады.
  8. Кіріспе, әдебиетке шолу (қажет болған жағдайда), материал сипаттамасы және зеттеу әдістемесі, нәтижелер мен талқылау, сонымен қатар қорытынды бөлімдерінен тұратын мақала мәтіні.
  9. Екі нұсқада ұсынылған әдебиеттер тізімі (нормативтік және құқықтық деректерге жасалған артық сілтемесіз кемінде 8-10 әдебиет көзі). Бірінші нұсқада әдебиеттер автор сілтеме жасаған жариялым түпнұсқасы бойынша беріледі. Екінші нұсқада барлық әдебиет көздері роман алфавитінде (транслитерация ережелерін есепке ала отырып) көрсетіледі.
  10. Түйіндеме қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, оған төмендегілер кіреді: а) әр автордың аты мен әкесінің атының бас әріптері, тегі, ғылыми/академиялық дәрежесі (толық), жұмыс орны (кәсіпорын, ұйым, мекеме атауы), қала, ел көрсетіледі; б) мақала тақырыбы; в) түйіндеменің мәтіндік бөлімінің көлемі 250-300 белгі, онда жұмыстың маңызды фактілері баяндалады. Авторлық түйіндеменің мәтіні қысқа және нақты болу керек, ал қосалқы ақпарат, артық кіріспе сөздер, жалпы тұжырымдар болмайды) түйін сөздер.
 5. Электронды нұсқаның беттері номерленбейді, беттерді номерлеу тек қағаз нұсқада болады.
 6. Мақала қолжазбалары авторларға қайтарылмайды.

Мақаланы ресімдеу үлгісі

Мақаланы ресімдеу үлгісі
(.doc форматында жүктеу)