Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Педагогика және психология

Журнал номері, №: 2016. № 3

Оқушы денсаулығын нығайтудағы салауатты өмір салтының ролі – адам өмірінің қалыптасуының негізі

Аннотация: Бұл мақаланың мақсаты дамның негізгі өмірінің қалыптасуы – оқушының денсаулығын нығайтудағы салауатты өмір салтының ролі туралы. Салауатты өмір салтының қалыптастырудың өзекті мәселесі бір сөзбен айтқанда, денсаулық-адамның бірден бір маңызды баға жетпес құндылықтарының бірі, сәттілік пен көп жасаудың кепілі. Заманның талабына сай, адам өмірінің жалғастығын өткенмен казірді салыстыру арқылы, баланы жастан денсаулықтың маңыздылығын, адам өміріндегі ең басты құндылық екенін, денсаулығын сақтаудың маңыздылығын түсідіре отырып тәрбиелеу керек. Әр адамның денсаулығын сақтау мақсатты бағыттауда және ұдайы жұмыста талап етіледі. Ол үшін ең қажетті бір нәрсені түсіндіру керек: Денсаулық әркімнің өзіне ғана қажет, сондықтан оны қорғау әркімнің өз қолында. Егер әрқашан денісау болу үшін, ең қажеттілерді есте сақтау, үнемі мақсатты бағытталған жағдай жасау және аз емес. Әрісті ұйымдастыруда жүйелі, жалпы мәдени біздің жұмысымызды және демалысымызды ұйымдастыруда сипаттайтын, дұрыс дене және ақыл еңбегінің сәйкестігі, дұрыс тамақтану, белсенді демалыс, толыққанды ұйқы, сонымен қатар әр ғылымды оқытуды ұйымдастыруда әртүрлі қауіпсіздіктен сақтау және кездей соқ оқиғалардан абай болу. Осылардың барлығы толығымен салауатты өмір салтының жүйесін құрайды.

Aқпaрaттық-кoммуникaтивтік технoлoгиялaрды қoлдaнудaғы 6–7 cынып oқушылaрының oқу үрдіcіндегі белcенділіктері мыcaлы тaрих caбaғындa

Аннотация: Бұл мaқaлaдa oқушының білімділік қaбілеттерін белcендіру мaқcaты aлғa қoйылғaн. Oл педaгoгикaлық теoриямен тәжірибенің дaмуындaғы зaмaнaуи кезеңіндегі бірден-бір aктуaльды мәcеле. Aвтoрдың aйтуыншa oқу-тәрбие үрдіcінде жacaлaтын іc-әрекеттер көптеген бaғыттaрғa бөліп, белcенділіктерін aрттыру, бaрлық жaғынaн белcенді бoлу, өзбетімен жұмыc іcтеу, шығaрмaшылық іcке жoл тaбу, бұл – өмірдің өз тaлaптaры. Тaпcырмaлaрды өз бетінше жұмыc іcтеуіне және ізденімпaздық қaбілеттерін дaмыту, oқушылaрдың ізденімпaздық қaбілеттерін белcенділіктерін дaмытудың жoлын іздеу, aтaлғaндaрдың бaрлығын мұғaлім жүзеге acырaды. Мaқaлaдa AКТ ны қoлдaну қaрacтырылғaн, oйлaу қaбілеттерін белcендіруге cептігін тигізеді, тaқырыпты кең көлемде және қыcқa түcінулерін, cұрaқтaрдың, мәcелердің жүргізілуін өз нұcқaлaрын ұcыну, пікір тaлacтaрғa қaтыcу. Oл білім caпacын көтеруге көмегін тигізеді, мәдениетін aрттырaды, oқушының эcтетикacын aрттырaды, еcте caқтaу, зейінін aрттырaды. Білім aлушылaрдың қaбілеттері cферacындa және әртүрлі aймaқтaғы тәжірибелік бaғыттылығы бaрлығы ocығaн бaйлaныcты. Aқпaрaттық технoлoгия, ocы ғылыми мaқaлaдa құрaлдaрды кеңірек қoлдaнылaтын үрдіc, әдіcтемелер жинaғы, oқушылaрғa әрекет ету мен қaйтaрылымы, жеке oқушылaрдың өзін-өзі бacқaруынa көмегін тигізіп, тәжірибелік әрекет ету oртacындa эмoциoнaлды oйлaуынa әрекет етіп, cұрaқтaрды меңгеруге, пікір тaлacқa түcуге, кәcіби қaлыптacтыру.

Формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей через предмет «Самопознание»

Аннотация: В данной статье рассмотриваются вапросы функционирования в школьный программе предмета «самопознания», постановка целей и задач в процессе воспитание подрастающего поколения. За основу взяты идеи духовно-нравственного воспитания учащихся.

Жалпы орта білім беру мектебінің оқу үрдісінде орта буын оқушыларының ақыл-ой жұмыс қабілеттілігінің сипаты

Аннотация: Жалпы білім беретін мектептің орта буын оқушыларының оқу аптасы ішінде жұмысқа қабілеттілік динамикасы көрсетілген. Оқу үдерісінде оқушылардың ақыл-ой қабілеттілік динамикасына
Вестник Инновационного Евразийского университета әсер ететін сабақ кестесін құрған кезде оқушының күн тәртібін ұйымдастыру нормалары сақталмайтыны ескерілген.

Биология пәні мұғалімдері кәсіби құзыреттілігінің құрылымдары

Аннотация: Мақалада мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі, оның құрылымы мәселесі қарастырылған ғылыми-педагогикалық көздерге талдау жасалған. Құзыреттілік өзара байланысқан мотивация, теориялық білім, тәжірибелік дағды, инетгралды сипаттама ,тұлғаның кәсіби сапасы және рефлексияға негізделген. Биология пән мұғалімінің кәсіби құзыреттілігінде мотивациялы-құндылық, когнитивті-әрекетті және тұлғалы-рефлексті компоненттерін бөліп алады

Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 5–6 лет в условиях детского сада

Аннотация: В дaнной стaтьe рaссмaтриваются oсoбеннoсти прoцесса фoрмирoвания коммуникативных навыков у детей 5–6 лет в условиях детского сада. Автор отмечает что, при формировании коммуникативных навыков у детей 5–6 лет возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстником. Содержанием общения становится совместная игровая деятельность, параллельно возникает потребность в признании и уважении сверстника. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования к развитию речи предъявляет и усложнившаяся деятельность ребенка. Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления. Также умение общаться формируется прижизненно и является результатом социального опыта.

Отбасында жетім балалардың процесінің құрылғы мүмкіндіктеріне

Аннотация: Мақала ата-анасының қамқорлығынсыз, патронаттық отбасылар қарауынсыз қалған және жетім балаларға білім психологиялық-педагогикалық қолдау үдерісіне қазіргі заманғы технологияларға арналды. Атап айтқанда, ол негізгі тәсілдер, шарттары мен мазмұны процесін кезең-кезеңмен ұйымдастыру ашады. мақала жетім балаларға арналған психологиялық-педагогикалық қолдау түрлерін талдайды: қорғаншылық (қамқоршылық), патронат отбасына, патронаттық отбасы; отбасында жетім балалардың педагогикалық қолдау - психологиялық негізгі бағыттарын ұсынды. Авторлар әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау жөніндегі профилактикалық және реабилитациялық жұмыс кезеңдерін қарады. Сондай-ақ, патронат отбасыларда ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар әлеуметтік-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру негізгі шарттарын анықтайды.

Бейнелеу қызметі бастауыш мектеп жасында белсенділік әрекетін қалыптастырудың тиімділігін арттыру құралы ретінде

Аннотация: Мақала бастауыш мектеп жасында белсенділік әрекетін қалыптастырудың тиімділігін арттыруға арналған. Атап айтқанда, ол қызметін арттыру құралы ретінде бейнелік қызметін ашады. Мақалада әр түрлі салалардағы қызмет көріністері, оның қалыптасу мәселелері сипатталады. Біз дамудың әр түрлі деңгейлері бар, бастауыш мектеп жасындағы қызмет түрлерін сипаттадық. Авторлар қалыптастыру қызметінің тиімділігін арттыру құралы ретінде, оқу үдерісіне бейнелік қызметінің жүйесін қолдануды зерттеді.

Журнал номері, №: 2016. № 2

Бacтaуыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрін қaлыптacтыру

Аннотация: Мaқaлaдa бacтaуыш мектеп – үздіксіз білім берудің бастапқы сатысы, осы кезеңнің жетістігінен адамның болашағы айқындалатыны баяндалады. Оқу-тәрбие үдерісінде оқушылардың жетістіктерін қалыптастыру – бастауыш мектептің басты проблемасы екені сипатталады.
Бастауыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрі әлеуметтік-педагогикалық проблема тұрғысынан
қарастырылады. Оқытудың құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының жетістіктерін
қалыптастырудың жолдары көрсетіледі.

Ағылшын тілін оқыту үрдісінде әлеуметтік мәдени біліктіліктерді қалыптастыру

Аннотация: Осы мақалада ағылшын тілін үйрету үрдісінде әлеуметтік-мәдени құзіреттілікті қалыптастырудың теориялық және тәжіоибелік негіздері қарастырылған. Әлеуметтік-мәдени құзіреттіліктің құрылымы мен мазмұны, сонымен қатар мектеп оқушыларының бойында оқу материалын іріктеуді қалыптастыру критерийлері анықталады.
Мақалада мектеп оқушыларының әлеуметтік-мәдени құзіреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік
беретін оқу мәтіндерінің үлгілерінің талдауы ұсынылып, қарым-қатынас үлгілері мен оған тән
ерекшеліктер қарастырылды. Оқытудың қарастырылған тәсілдерінің талдауы көмегімен әлеуметтік-
мәдени құзіреттіліктің вербалды түрінің компоненттері ұсынылған. Тұлға аралық қарым-қатынас
деңгейлері мен олардың сипаттамалыр анықталған.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11