Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Педагогика және психология

Журнал номері, №: 2016. № 4

Педагогикалық пәндерді оқытуда студенттердің кәсіби қабілеттерін қалыптастыру

Аннотация: Бұл мақалада педагогикалық пәндерді оқыту барысында студенттердің кәсіби қабілеттерін қалыптастыру жолдары қарастырылады. Еліміздің білім беру жүйесіндегі жаңа заман талабына сай білім берудегі «құзыреттілік» және «тұлғалық» бағытта оқыту әдістері мен «құзыреттілік» анықтамасын зерттеген ғалымдардың көзқарастары сипатталады.

Дін және жастар

Аннотация: Бұл мақалада кез келген дін, соның ішінде ислам да адамның білім алуына шектеу қойылмайтындығы айтылды. Қазіргі заманда сауаты бар адам ешқашан көш соңында қалып қоймайды. Сондықтан жастар Алла тағала берген жастық шақ пен алтын уақытты дұрыс бағалап, білім алуға, кәсіптің белгілі бір саласын игеруге барынша күш жұмсауы қажет. Жастар заманауи техникалық байланыс құралдарының барлық түрін игеріп шығуы тиіс.

Насыбайдың зардаптары

Аннотация: Бұл мақалада әлсіз есірті әсері бар насывайдың зияны суреттеп айтылған. Насываймен күресу әдістері мен құралдары әсіресе жастар арасында сипатталған.

Мeктeпкe дeйінгі жacтaғы бaлaлapдың pуxaни-aдaмгepшілік тәpбиecінің пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық нeгіздepі

Аннотация: Мaқaлaдa бaлaбaқшaдaғы бaлaлapдың pуxaни-aдaмгepшілік тәpбиecінің мәceлeлepі көтepіліп, ocы бaғыттa cәбилepдің тұлғa peтіндe қaлыптacуын бeлceнді eтe түcу қaжeттілігі cөз eтілeді. Aвтop мeктeпкe дeйінгі мeкeмe мeн oтбacының өзapa қapым-қaтынacын aлғa тapтaды. Бaлaбaқшa тәpбиeшілepімeн қaтap aтa-aнaлapдың дa pуxaниятты дaмыту мaңыздылығы туpaлы ұмытпaғaны aбзaл. Aдaмгepшілік тәpбиecіндe жaқындap өнeгecінің ықпaлы зop. Coндықтaн бaлaның көз aлдындa үлгі тұтap aдaмдapдың бoлғaнынa мән бepілeді. Өйткeні көп жaғдaйдa cәбилep oтбacы мүшeлepінің
мінeз-құлқы мeн іc-әpeкeттepінің aйнacы іcпeттec. Ocығaн cәйкec oтбacы өміpіндe мaтepиaлдық ігілікпeн қaтap aдaмгepшіліктің дe eлeнгeні мaңызды бoлып oтыp.

Ойын терапия арқылы балалардың қорқыныштарын алдын алу

Аннотация: Айтылмыш мақалада психологогия-педагогикалық тәжірибесіндгі ойын терапиясының негізгі кезеңдері ұсынылды. Ойын және коррекциялық жұмыстарырының Батыс және Ресей мамандардың тәсілдері мектепке дейінгі балалармен қарастырылған. Ойын терапиясының және топтық терапияның әдістемелер мен атқаратын қызметтері көрсетілген. Қазіргі таңда, психотерапияда ойынды түрлі теоретикалық мектептерде және түрлі бағыттарда іске асырылатының тұжырымға келдік.

Журнал номері, №: 2016. № 3

Мектепке дейінгі жастағы балалардың коммуникативтік құзыреттілігі психологиялық-педагогикалық мәселесі ретінде

Аннотация: Баланың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мекеменің басты міндеттеріне жатады. Мақалада мектепке дейінгі жастығы баланың коммуникативтік құзыреттілік мәселесі қарастырылады. Мектепке дейінгі жастағы баланы тәрбиеленуде педагогтің негізгі міндеті жан-жақты дамыған білімді және коммуникативтік құзыреттілікке ие тұлғаны қалыптастыру болатыны баршамызға мәлім.

Бастауыш мектептегі сараланған тестік бақылау

Аннотация: Біздің мемлекетіміздің басым бағыттарының бір білімнің дамуында болып табылады. Білім модернизациясының сапасының оның мониторингісімен айтылады. Мақалада саралап тіл табу тәлім-тәрбиеде қарастырылады, айтылмыш тіл табудың қолданысы ықтимал шарттар. Саралап тіл табудың екі негізгі өлшемі: оқыту және бәсіре оқыту. Мақалада салыстырмалы кезеңдерге кіріспенің ұсыныстары саралап айтылған. Білім сапасының тексерісінің түрлі көрінісітері салмақты және жағымсыз жақтары ұсынылған. Ең объективтісі саралап тестілік тексеріс болып табылады, мақалада оның сипаттары, игерушіліктің мүмкіндіктері ашылады.

Математика сабағында бастауыш сынып оқушыларының деформацияланған тапсырмалармен әрекетті ұйымдастыру

Аннотация: Қазіргі заманда білімі бар маңызды орын-бабында делінген. Әр мұғалім сабақтарында табысты стратегиясын жасайды. Арттыру үшін теориялық деңгейі оқытылатын материалдың және үйрету әдістеріне өзіндік жұмыс, мұғалім ұйымдастыру кезінде сабақтарында деформацияланған тапсырмаларды пайдалана алады.

Технологиясын қолдану «Step by Step» оқытуда бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыру құралы ретінде

Аннотация: Жаңарту парадигмасы мен 12 жылдық білім қалыптастырумен байланысты оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін көмектесетін тану, түсіну және дамыту, қоршаған әлем. оқу материалын білім беру сапасын арттыру мақсатында әзірленген тапсырмалар кешенінің қажеттілігін қайта құру. Аталған материал жасалып, жас ерекшеліктеріне сәйкес бастауыш сынып оқушыларының ұйымдастыруға бағытталған процестерді меңгеру жаңа тәсілдермен іс-әрекеттері оқу-танымдық қызметін қалыптастыруға ықпал етеді. Сұрақ-бабында қаралған, құзыреттілік тәсіл оқушылар білімін іске асыруға мүмкіндік береді. Ұсынылған мақалада жандандыру, оқу мотивация, өзіндік танымдық қызметі, ықпал етеді, жүйелеу және объективтілеу процестерін бақылау және бағалау, оқу) тапсырмалар қарастырылады.

5–6 жас шамасындағы балаларда балабақша жағдайында коммуникативтік дағдыларының қалыптасу үрдісінің ерекшеліктері

Аннотация: Бұл мақалада 5–6 жас шамасындағы балаларда балабақша жағдайында коммуникативтік дағдылардың қалыптасу үрдісінің ерекшеліктері қарастырылады. Автор коммуникативтік дағдылардың қалыптасуы кезінде жас шамасындағы балаларда құрдастрымен жағдайлық іскерлік қарым–қатынастағы қажеттілік пайда болатынын белгілейді. Бірлескен ойын әрекеті қарым–қатынастыстың мазмұны ретінде болады, құрдастарынан құрметтеу мен қадірлеуге деген қажеттілік туындайды. Қарым қатынас шеңберін кенейту баладан негізгісі сөйлеу тілі болып табылатын қатынас құралын толыққанды игеруды талап етеді. Баланың күрделіленген іс-әрекеті де сөйлеу тілін дамыту бірнеше бағыттарда жүреді өзге адамдармен қарым–қатыныста қолдану жетілдіріледі, сонымен қатар сөйлеу тілі психикалық үрдістердің қайта құрылуының негізі, ойлау құралы ретінде болады. Сондай–ақ, қарым–қатынысқа түсе білу өмір сүру кезінде қалыптасады эәне әлеуметтік тәжірибенің болып табылады.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11