Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Жаратылыстану ғылымдары

Журнал номері, №: 2018. № 2

Туберкулез кезінде дезинфекция жүргізудің ерекшеліктері

Аннотация: Бұл мақалада туберкулезге қарсы күрес кезінде дезинфекциялық құралдардың «Дезостерил» және
оның туындыларының тиімділігін бағалау мәселелері қарастырылады. Туберкулездің және оның
қоздырғыштарының пайда болуы. Атап айтқанда, Павлодар қаласының «БО-НА» ЖШС аумағында
шығарылатын «Дезостерил» және оның туындылары. Негізгі назар дезинфекцияның түрлері мен
әдістеріне аударылады. Микроорганизмдердің сірке үстіндегі қышқыл (НУК) және сутегі тотығы
негізінде химиялық дезинфекциялайтын препараттарға тұрақтылығы.

Журнал номері, №: 2018. № 1

Фибоначчи жепе-теңдігінің бір жинақтамасы

Аннотация: Мақалада Фибоначчи (1170-1250) классикалық тепе-теңдігінің жинақтамасы берілді, және де
осы жұмыста комплекстік сандар теория қолданылады. Нәтижесінде шыққан теңдіктер әмбебап
түрінде берілді, сондықтан осы теңдіктер сандар теориясы, математикалық талдау, математиканың
басқа да салаларында қолданды мүмкін.

Журнал номері, №: 2017. № 4

Математика бойынша электрондық оқулық жасау

Аннотация: Бұл мақалада электронды оқулықты құрудың негізгі принциптері мен тәсілдері, оқу үдерісіне
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу кезеңдері қарастырылады. Қазіргі оқулықты
әзірлеуге қойылатын талаптарға сәйкес электрондық басылымды құрудың негізгі кезеңдері ұсынылған.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау үшін мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың қазіргі заманғы жүйесі

Аннотация: Мақала ағылшын тілінде пән «Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар» оқытуда
CLIL (Әдеттегі-тілдік интегрированное оқыту) әдістерін қолдануды талқылайды. шет тілі мен оқу-
әдістемелік пән арқылы шет тілі арқылы зерттеу, атап айтқанда, пәндік – CLIL екі мақсатқа бар
polilingvalnyh тобының осы технологияны қолдану, ең қолайлы болып табылады.
Интегративті АКТ іргелі сипаты мен оның зерттеу негізгі нысандарын анықтайды; ақпаратпен
жұмыс істеу қабілеті жалпы білім беру дағдыларына жатады. Ағылшын тіліндегі АКТ-ті оқыту
студенттерге ағылшын тілін ақпараттық тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді.
АКТ құзыретті пайдалану дағдыларын және ағылшын тіліндегі бағдарламалық қамтамасыз ету
кеңейту ағылшын лексиканы байытады, компьютерлік ғылым саласындағы АКТ және құзыреті негізгі
ұғымдары сүйене отырып, пайдаланушы аспектіде студенттердің қолданыстағы білімін бекітіп
меңгеру, ағылшын тілі интерфейс қосымшаларда бағдар шеберлігін және кеңсе бағдарламалық
қамтамасыз ету қалыптастырады.

Мектеп оқушыларының математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған белсенді оқыту стратегиялары

Аннотация: Математика – барлық ғылымдардың логикалық негізі болғандықтан да,
математика оқушының дұрыс ойлау мәдениетін қалыптастырады, дамытады, оны шыңдай түседі,
оған қоса өзге салаларды дұрыс қабылдауға көмек береді. Оқушының ой-өрісін дамытатын логикалық
есептер шығаруға, қалжың есептерді талдауға, викториналық сұрақтарға, шығармашылық қабілетін
дамытатын математикалық сандық ребустарға, қиынырақ есептерге уақыттың бөлінгені де дұрыс.
Берілген мақалада осы бағыт қамтылған.

Журнал номері, №: 2017. № 3

Pell түрінің бүтін сандардағы теңдеуін шешу туралы

Аннотация: Пелл теңдеуі – екінші дәрежелі Диофант теңдеулері класы. Бұл теңдеулер математиканың
түрлі салаларында кездеседі. Осы мақалада Diophantine Pell теңдеуін қорытуды зерттеп, бүтін
коэффициенттердің полиномы түрінде шешім табамыз. Оқырманға ұсынылған теоремалар мен
дәлелдерді егжей-тегжейлі зерделеу Диофант теңдеуінің мәнін тереңірек түсінуге көмектеседі. Осы
мақаланың нәтижесі ең кіші шешімді табу болып табылады. Зерттеу Pell теңдеуін зерттеудің
қосымша көзі болып табылады.

Журнал номері, №: 2017. № 1

Maтeматuканы oқытудa aқпapaттық–кoммунuкациялық тexнoлoгuяның ғылымu-әдiстeмeлiк нeгiзi

Аннотация: Maқaлaдa мaтeмaтuкaны oқытyдa aқпapaттық-кoммунuкaцuялық тexнoлoгuяны қoлдaну apқылы oқyшы сабаққа деген қызығушылығы, yaқытын үнeмдeйдi, пәнapaлық бaйлaныc қaлыптacaды, oқyшы өз бетімен жұмыс iстeyгe үйрeнeдi, oқyшының oйлay қaбiлeтi, қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкінділігі apтaды және де оқушының ой өрісін, дүниетанымын кеңейтуге де, ықпалы зор. Математиканы оқытуда бұл сапалы білім берудің ең басты факторы болып табылады. Осындай әдістермен жасалған теориялық талдаулар үздіксіз жыл бойында жүзеге асырылып отырса, оқушы жаттығып, өз бетінше ізденіп, жаналық ашуға, ғылыми – зерттеу жұмыстарын жасауға дайындалады.

Кейбір проблемаларды шешу үшін комбинаториканы пайдалану

Аннотация: Бұл мақала өмірлік мәселелерді комбинаторлық коэффициенттер арқылы шешудегі мүмкіндікті ашып, ықтималдықтар теориясының формулалары мен математикалық статистиканың қолдануының тәжірибелік мәнін көрсетеді. Комбинаторлық коэффициенттер арқылы, есеп шығару негізінен берыл коэффициенттерді негізгі формулалар мен оларды түрлендіру арқылы жүзеге асады.

Журнал номері, №: 2016. № 4

Кейбір иррационалдық процестер мен бірқатар бір санды екі жақты бағалау

Аннотация: Мақалада кейбір рационалды білдіру және дәлелденнетін бекітуге әкелетін, ұтымды жиындар
қаралады, сондай-ақ бір жалпы бағасы - төменнен және жоғарыдан (екі жақты бағалау) бір сандық
бірқатар қаралады. Біз бірге кесу сол жағында сомасы, содан кейін биномдық коэффициенттер
бойынша формула пайдаланылады және тәртіп шарттары жұп нөмірлі кейбір теңдеулер алғаннан
кейін, онда барлық жерде, тіпті дәрежесі тақ дәрежелі екі есе, ал жақшада шығарылғаннан кейінгі
барлық терминдер квадрат түбірін түсінікті фактор. Біз белгілі бір проблемалары мен теоремалары
шешуде дәлелдемелерді бірнеше нұсқаларын қарастыру.

Кешенді сандардың геометрияда қолданудың кейбір мысалдары

Аннотация: Бұл мақалада кешенді сандардың геометриялық мағынасына қысқаша түсініктеме мен олардың жазықтықты түрлендіру ретінде қолданудың мысалдары, есептері қарастырылған.

1 2 3