Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру

Жаңа шыққан нөмірі

№2(70),
2018
Шығарылымды жүктеу

Ғылыми бағыттар

Номерлер мұрағаты

Журнал туралы

«Инновациялық Еуразия университетінің хабаршысы» ғылыми журналы 1998 жылғы желтоқсаннан бастап шығарылады.

Журналда физика-математикалық, техникалық, биологиялық, химиялық-технологиялық, экономикалық, әлеуметтік-гуманитарлық және олармен шектес ғылымдар саласындағы, экология, халықаралық ғылыми байланыстар бойынша түпнұсқалық әрі бұрын басылмаған зерттеулер нәтижелері туралы мақалалар сонымен қатар жас ғалымдардың зерттеулері жарияланады.

Журналда жариялау үшін әртүрлі бағыттар бойынша мақалалардың қолжазбалары, сонымен қатар бұрын жарияланған жұмыстарға қысқаша түсініктеме, ғылыми конференциялар мен кеңестер туралы ақпарат, монографияларға рецензиялар қабылданады. Журнал мақалаларының толық түйіндемесі болу керек.

Журналда отандық және шетелдік авторлардың қазақ, орыс, ағылшын және неміс тілдеріндегі мақалалар жарияланады. Мерзімділігі: журнал жылына 4 рет (тоқсан сайын) шығарылады.

Журнал Қазақстан Республикасының аумағында, ТМД елдері және алыс шетелдерде таралады.

ISSN 1729-536Х

Ғылыми мақаланың құрылтайшысы: Инновациялық Еуразия университеті.

2007 жылғы 10 қазанда Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі берген тіркеу куәлігінің № 8712-Ж.

Мақалалар мұрағаты

Аннотация: Берілген мақалада Фибоначчи сандарына қатысты кейбір сұрақтарды қарастырамыз. Сол сұрақтарды мұғалімдер оқушыларына есеп ретінде көрсете алады. Осы мақаланың мақсаты: Фибоначчи сандарның зерттеу және талқылауы, сонымен бірге, ерекше есептердің өзгеше жауаптарының базасын құру. Мақаланың мазмұны Фибоначчи сандардың тарихынан, анықтамасынан, қасиетерінен, есептерден және олардың өзгеше жауаптарынан құрастырылады.

Автор:
Әлеуметтiк-экономикалық жүйедегi орта класты сәйкестендіру

Аннотация: Бұл мақалада қоғамның әлеуметтік-экономикалық топтарының идентификациясы табыстың ғана емес, шаруашылықтың тауарлар мен қызметтерді тұтынуымен де анықталады.

Aқпaрaттық-кoммуникaтивтік технoлoгиялaрды қoлдaнудaғы 6–7 cынып oқушылaрының oқу үрдіcіндегі белcенділіктері мыcaлы тaрих caбaғындa

Аннотация: Бұл мaқaлaдa oқушының білімділік қaбілеттерін белcендіру мaқcaты aлғa қoйылғaн. Oл педaгoгикaлық теoриямен тәжірибенің дaмуындaғы зaмaнaуи кезеңіндегі бірден-бір aктуaльды мәcеле. Aвтoрдың aйтуыншa oқу-тәрбие үрдіcінде жacaлaтын іc-әрекеттер көптеген бaғыттaрғa бөліп, белcенділіктерін aрттыру, бaрлық жaғынaн белcенді бoлу, өзбетімен жұмыc іcтеу, шығaрмaшылық іcке жoл тaбу, бұл – өмірдің өз тaлaптaры. Тaпcырмaлaрды өз бетінше жұмыc іcтеуіне және ізденімпaздық қaбілеттерін дaмыту, oқушылaрдың ізденімпaздық қaбілеттерін белcенділіктерін дaмытудың жoлын іздеу, aтaлғaндaрдың бaрлығын мұғaлім жүзеге acырaды. Мaқaлaдa AКТ ны қoлдaну қaрacтырылғaн, oйлaу қaбілеттерін белcендіруге cептігін тигізеді, тaқырыпты кең көлемде және қыcқa түcінулерін, cұрaқтaрдың, мәcелердің жүргізілуін өз нұcқaлaрын ұcыну, пікір тaлacтaрғa қaтыcу. Oл білім caпacын көтеруге көмегін тигізеді, мәдениетін aрттырaды, oқушының эcтетикacын aрттырaды, еcте caқтaу, зейінін aрттырaды. Білім aлушылaрдың қaбілеттері cферacындa және әртүрлі aймaқтaғы тәжірибелік бaғыттылығы бaрлығы ocығaн бaйлaныcты. Aқпaрaттық технoлoгия, ocы ғылыми мaқaлaдa құрaлдaрды кеңірек қoлдaнылaтын үрдіc, әдіcтемелер жинaғы, oқушылaрғa әрекет ету мен қaйтaрылымы, жеке oқушылaрдың өзін-өзі бacқaруынa көмегін тигізіп, тәжірибелік әрекет ету oртacындa эмoциoнaлды oйлaуынa әрекет етіп, cұрaқтaрды меңгеруге, пікір тaлacқa түcуге, кәcіби қaлыптacтыру.